Blåbetong är ett konstruktionsmaterial som innehåller radium, som i sin tur bildar radon när det sönderfaller. Materialet avger även gammastrålning. Mellan 1929 och 1975 var blåbetong ett vanligt använt byggmaterial i olika konstruktioner, såsom väggar och bjälklag. Dock behöver närvaron av blåbetong i en bostad, byggnad eller ett hus inte automatiskt betyda höga radonhalter. Det är flera faktorer som spelar roll, såsom vilka delar av konstruktionen som består av blåbetong och hur ventilationen fungerar.

För att fastställa om det föreligger ett radonproblem är det enda tillförlitliga sättet att genomföra en radonmätning. Genom att mäta radonhalten får man en exakt bild av situationen och kan vidta lämpliga åtgärder vid behov.

Förhöjda radonhalter kan utgöra en hälsorisk för både dig och din familj. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas årligen omkring 500 personer av lungcancer till följd av förhöjda radonhalter. Därför kan det vara viktigt att undersöka byggmaterialen i din bostad för att identifiera eventuella problem och vidta lämpliga åtgärder.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer bör radonhalten i inomhusluften inte överstiga 200 Bq/m³ för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

Om det bekräftas att den höga radonhalten i bostaden beror på blåbetong, kan följande åtgärder vidtas:

  • Förbättra ventilationen i bostaden.
  • Applicera radontapet för att tätare väggarna som innehåller blåbetong. 
  • Ta bort blåbetongen helt och hållet.

För att upptäcka förhöjda halter av radon är det nödvändigt att genomföra en radonmätning. För att erhålla ett tillförlitligt resultat och få fram ett årsmedelvärde bör mätningen utföras under eldningssäsongen, från den 1 oktober till den 30 april, och pågå i minst två månader. För långtidsmätningar är spårfilmsdosor det mest pålitliga sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Vid behov av en snabb och rådgivande indikation, exempelvis i samband med husköp eller efter genomförda åtgärder, kan en korttidsmätning vara ett bra alternativ. Dock bör det noteras att den endast ger en preliminär bedömning och inte ett fullständigt årsmedelvärde. För en mer heltäckande bedömning och en tillförlitlig mätning rekommenderas att använda spårfilmsdosor för en långtidsmätning.